Regulamin

Regulamin 


§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności Gości oraz ich przebywania na terenie Villi Stawros i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie Villa Stawros. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Villa Stawros oraz części wspólnych budynku, w którym się znajdują.

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

 

1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

3. Zameldowanie jest możliwe od godziny 14:00, ewentualnie gdyby szybciej po uprzednim telefonie do właścicieli.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić telefonicznie w dniu przyjazdu.

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

 

1. Goście Villi Stawros podlegają obowiązkowi meldunkowemu, w tym podpisania karty meldunkowej na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

2. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamentach od godziny 08:00 do 20:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu sms-em na numer telefonu.

3. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 20% wartości w terminie 5 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

7.OFERTA BEZZWROTNA: W przypadku dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu oferta jest bezzwrotna i w przypadku rezygnacji z niej Uczestnik ponosi koszty w wysokości 100% wartości pobytu.

DANE KONTA BANKOWEGO:

VILLA STAWROS

JOLANTA STAWROSIEJKO

UL.MICKIEWICZA 2

84-360 ŁEBA

NIP 8411335752

REGON 770615900

BANK: INTELIGO

50 1020 5558 1111 1657 5540 0089

§ 4. USŁUGI

1. Villa Stawros świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Villa Stawros ma obowiązek zapewnić Gościom:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Villi Stawros,
- wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Villa Stawros świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

-udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- łóżeczko dla niemowląt po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jego wypożyczenia podczas rezerwacji pokoju.


§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektów Villa Stawros, pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych w obiektach Villa Stawros powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Każdorazowo opuszczając apartament gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

4. Zachowanie gości i osób korzystających z usług w obiektach Villa Stawros nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości lub mieszkańców budynku w którym się znajdują. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

5. W obiektach Villa Stawros obowiązuje całkowity zakaz urządzania imprez oraz hałaśliwego zachowania, zakłócającego spokojny pobyt innych gości. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, przez któregokolwiek z gości, skutkowało to będzie koniecznością natychmiastowego opuszczenia lokalu.

6. Usługodawca może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Villa Stawros, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu Villa Stawros lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektów.

8. Palenie jest zabronione.  W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w obiektach zostanie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, etc., która wynosi równowartość doby hotelowej.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną, ze względu na brak w obiektach Apartamenty Lublin odpowiednich zabezpieczeń.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od
tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

 

§ 7. CISZA NOCNA

 

1. W obiekcie Villa Stawros obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano dnia następnego.

 

 

§ 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie Villa Stawros przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany, na życzenie Gościa.

 

 

§ 9. REKLAMACJE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, poprzez zgłoszenie na emal stawrosvilla@gmail.com

 

§ 10.  POSTANOWIENIA  DODATKOWE

1. Villa Stawros nie akceptuje obecność zwierząt. 
2. W Villi Stawros i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów( np. poprzez smażenie ryb w kuchni ogólnodostępnej), ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

 

§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez
Villa Stawros Jolanta Stawrosiejko  ul. Mickiewicza 2A,  84-360 Łeba dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych
usług świadczonych przez Villa Stawros. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Polityka prywatności serwisu www.stawros.pl
2. Informacje ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług hotelowych przez Serwis. 
3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Villa „Stawros” Jolanta Stawrosiejko z siedzibą w Łebie, ul. Mickiewicza 2, 84-360 Łeba NIP    8411335752
REGON 770615900 
4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 
7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.stawros.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

 

Usługodawca - oznacza jednoosobową działalność gospodarczą Villa Stawros ul. Adama Mickiewicza 2A, 84-360 Łeba, NIP: 841 133 57 52 

Gość - oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę,

 

 

 

 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja